Nauka

Tem­aty bieżą­cych i zre­al­i­zownych projektów

 

 • Pro­to­typ kamery teleskopu Czerenkowa dla obser­wa­to­rium CTA

  Prace kon­struk­cyjne i badaw­cze dot. zaawan­sowanej aparatury badaw­czej dla astrofizyki — cyfrowej kamery dla teleskopu Czerenkowa, opartej na układach FPGA i szy­b­kich przetwornikach ADC (pro­jekt dla CTA - Cherenkov Tele­scope Array, broszura)

 • Inżynieria Inter­netu Przyszłości

  Pro­jekty mod­ułów FPGA real­izu­ją­cych algo­rytmy  bez­pieczeństwa trans­misji w pro­tokołach IP (HMAC Mac­Sec) z wyko­rzys­taniem środowiska NetF­PGA

 • 1.2 GHz Microwave bridge with dig­i­tal trans­ceiver for the EPR dosimeter

  Imple­men­tacja w FPGA algo­ryt­mów cyfrowego odbiornika dla spek­troskopowego dozymetru EPR (pro­jekt dla DARPA — Defence Advanced Research Projects Agency)

 • Ocena funkcji lewej komory serca meto­dami cyfrowego przetwarza­nia obrazów echokardiograficznych

  Sprzę­towa imple­men­tacja algo­ryt­mów mor­fo­log­icznego przetwarza­nia obrazów w układach FPGA

 • Imple­men­tacja algo­ryt­mów przetwarza­nia obrazów w rekon­fig­urowal­nych układach cyfrowych

  Rozprawa dok­torska

 • Imple­men­tacja algo­ryt­mów stere­ow­izji w rekon­fig­urowal­nych układach cyfrowych

  Rozprawa dok­torska

 • Rozpoz­nawanie ksz­tałtów i ruchu obiek­tów dla potrzeb sterowa­nia urządzeń w cza­sie rzeczy­wistym z wyko­rzys­taniem dedykowanych architek­tur sys­temu wielo­pro­ce­sorowego i potokowej obróbki wstęp­nej danych obrazowych
 • Sys­tem wielo­pro­ce­sorowy do sterowa­nia urządzeń w cza­sie rzeczy­wistym, wyko­rzys­tu­jący algo­rytmy anal­izy obrazów pochodzą­cych z kamery wiz­yjnej, o architek­turze opty­mal­i­zowanej ze względu na para­metr szy­bkości przetwarzania