Przemysł

Tem­aty bieżą­cych i zre­al­i­zowanych projektów

 

 • Mode-S Trans­ceiver

  Pro­jekt podsys­temu awioniki — radaru wtórnego dozorowa­nia (transpon­dera lot­niczego) w tech­nologii radia zdefin­iowanego pro­gramowo w układzie FPGA

 • Badanie i wdroże­nie cyfrowej plat­formy radioko­mu­nika­cyjnej w trans­porcie kolejowym

  Pro­jekt nowoczes­nego sys­temu radiołączności dla sieci PKP (Radionika)

 • Wyko­nanie mod­eli transak­torów w stan­dard­zie SCE-MI 1.0: 12S, I2C, APB, JTAG, Wish­bone Master

  Pro­jekty mod­ułów IP dla tech­nologii FPGA do akcel­er­acji  symu­lacji SOC (Aldec)

 • Opinia tech­niczna nt możli­wości real­iza­cji front-endu odbiornika jonosondy kos­micznej w tech­nologii radia zdefin­iowanego programowo

  (CBK)

 • Opra­cow­anie i badanie algo­ryt­mów kom­put­erowych łączenia zbioru punk­tów — pro­jekty mod­ułów IP dla tech­nologii FPGA do akcel­er­acji obliczeń algo­ryt­mów przetwarza­nia obrazów

  (Eva­tronix)

 • Zin­te­growane stanowisko do bada­nia i testowa­nia pro­to­typu ter­mi­nala radioko­mu­nika­cyjnego GSM

  Pro­jekt nowoczes­nego sys­temu testowa­nia urządzeń radiołączności pocią­gowej (Radionika)

 • Anal­iza stan­dardów prze­wodowej trans­misji cyfrowej. Opra­cow­anie i wyko­nanie cyfrowego modemu prze­wodowego sterowa­nia radiotele­fonem Koliber

  Pro­jekt cyfrowego urządzenia zdal­nego sterowa­nia radiotele­fonem pocią­gowym (Radionika)

 • Opra­cow­anie i wyko­nanie inteligent­nego sterown­ika do programowo-sprzętowej obsługi sys­temu naw­iga­cyjnego wyko­rzys­tu­jącego moduł pomi­aru prze­ciążeń IMU-FSAS

  Pro­jekt i kon­strukcja opartego na FPGA podsys­temu trans­misji cyfrowej dla mod­ułu awioniki (Visi­mind)

 • Wery­fikacja mod­elów inter­fe­jsów mikro­pro­ce­sorowych — pro­jekty mod­ułów IP dla tech­nologii FPGA

  (Aldec)