Hoffmann Oppenheimer

J. Robert Oppenheimer

Jest to his­to­ria życia, pracy naukowej i dzi­ałal­ności poli­ty­cznej uczonego, czołowego fizyka teo­re­ty­cznego, uznanego za "ojca" bomby ato­m­owej., jed­nego z najwybit­niejszych ludzi XX wieku. Jego kari­era obfi­towała w liczne i dra­maty­czne wydarzenia, a dzi­ałal­ność naukowa istot­nie wpłynęła na his­torię ostat­niego pięćdziesię­ci­ole­cia. Praca Klausa Hoff­mana prezen­tuje fizyka z całą jego złożonoś­cią osobowości, zarówno z punktu widzenia osiąg­nięć naukowych jak i poprzez opinie osób, z którymi bohater książki się zetknął. Książka niesie wiele infor­ma­cji o Oppen­heimerze i jemu współczes­nych, wykracza­jąc poza ramy typowej biografii. Dosta­jemy pełnokr­wisty obraz człowieka z wadami i zale­tami, human­isty z sze­rokimi zain­tere­sowa­ni­ami sztuką, lit­er­aturą czy ling­wistyką. Wszys­tko jed­nak było  pod­porząd­kowane, niemal obsesyjnej, potrze­bie odkry­wa­nia tajem­nic fizy­cznego świata. Na tle wszech­stron­nie ujętej biografii Oppen­heimera autor opisuje kulisy przeło­mowych osiąg­nięć z dziedziny nauk przy­rod­niczych i ich związek z ówczesną sytu­acją poli­ty­czną, a także przy­tacza wiele niez­nanych fak­tów z pry­wat­nego życia bohat­era i jemu współczes­nych.


Tytuł: J. Robert Oppen­heimer. Twórca pier­wszej bomby ato­m­owej
Autor: Klaus Hoff­mann