Narzędzia mroku

Narzędzia mroku

Książka opowiada o zma­gani­ach w dziedzinie radi­olokacji, radion­aw­igacji oraz zakłó­ca­nia radarów i urządzeń łączności radiowej pod­czas drugiej wojny świa­towej. Walka radioelek­tron­iczna miała wów­czas wpływ przede wszys­tkim na nocne dzi­ała­nia bry­tyjskiego RAF i niemieck­iej Luft­waffe.
Autor poświęca mniej uwagi dalekowschod­nim teatrom dzi­ałań wojen­nych, bo walka radi­oloka­cyjna na dużą skalę zaczęła się tam toczyć dopiero pod koniec wojny. Wspom­ina jed­nak o jej poważnej roli w naj­dra­maty­czniejszym wydarze­niu wojny na Pacy­fiku: uży­ciu jako radarów zapal­ników amerykańs­kich bomb ato­m­owych. Bohat­erami książki są przede wszys­tkim pracu­jący na potrzeby bry­tyjskiego (później także amerykańskiego) lot­nictwa naukowcy i spec­jal­iści od wywiadu oraz wysocy rangą ofi­cerowie RAF-u i Luft­waffe. Przed­miot ich dzi­ałań jest tak istotny, że intere­sują się nim także przy­wódcy wal­czą­cych państw. Ale opisy walk powi­etrznych, rajdu bry­tyjs­kich spadochro­niarzy czy sposobów obsługi sprzętu pochodzą ze wspom­nień (często cytowanych) młod­szych ofi­cerów i pod­ofi­cerów. Czytel­nika jeszcze dziś zaskoczyć może wysoki poziom zaawan­sowa­nia tech­no­log­icznego opisy­wanych rozwiązań.


Autor służył jako ofi­cer RAF do 1974r. Po prze­jś­ciu w stan spoczynku zajął się his­torią lot­nictwa. Pub­likacja zupełnie inna niż książka R. Bud­eriego. Jest tu sporo szczegółów tech­nicznych, a uję­cie tym razem bardziej od strony Państw Osi. Wiele rysunków, map i zdjęć. Dobra lek­tura uzupełniająca.


Tytuł: Narzędzia mroku
Autor: Alfred Price