Przedmioty

Przed­mioty prowad­zone przez pra­cownię Sys­temów Wbu­dowanych FPGA (wybór w lewym menu):

  • WdE: Wprowadze­nie do Elek­tron­iki (E + EiT 1st)
  • LP: Lab­o­ra­to­rium Pro­jek­towe (EiT 1st)
  • JOS: Języki Opisu Sprzętu (EiT 1st)
  • JOS z: Języki Opisu Sprzętu (EiT zaoczne)
  • HDL: Hard­ware Descrip­tion Lan­guages (EiT 1st)
  • PSC: Pro­jek­towanie Sys­temów Cyfrowych (E 1st)
  • ZZPSC: Zaawan­sowane Zagad­nie­nie Pro­jek­towa­nia Sys­temów Cyfrowych (E + EiT 1st)
  • PUC: Pro­gramowalne Układy Cyfrowe (T 2st) teraz pod nazwą SAPT :Sprzę­towa akcel­er­acja pro­tokołów telekomunikacyjnych
  • PLD: Pro­gram­ma­ble Logic Devices (T 2st) now HATP Hard­ware Accel­er­a­tion of Telecom­mu­ni­ca­tion Protocols
  • MPiMS: Metodyki Pro­jek­towa­nia i Mod­e­lowa­nia Sys­temów (E + EiT 2st)