Myśl na dziś…

"Stopień głupoty two­jego postępowa­nia, jest wprost pro­por­cjon­alny do liczby przyglą­da­ją­cych ci się osób."(z praw Murphy'ego)

 


Blog

 • Astronar­ium: CTA

  CTA

  Zapraszamy do obe­jrzenia 40 odcinka pro­gramu Astronar­ium pt. "Promieniowanie gamma i obser­wa­to­rium CTA", który…

  Read More >>
 • Narzędzia mroku

  Narzędzia mroku

  Książka opowiada o zma­gani­ach w dziedzinie radi­olokacji, radion­aw­igacji oraz zakłó­ca­nia radarów i urządzeń łączności…

  Read More >>
 • Gen­er­a­tor z NCO

  NCO

  Minęły dwa miesiące i oto kole­jna pub­likacja naszego stu­denta w cza­sopiśmie "Elek­tron­ika Prak­ty­czna" i…

  Read More >>
 • Radar

  Buderi Radar

  Kto właś­ci­wie wygrał drugą wojnę świa­tową? Jakie odkrycie przechyliło szalę zwycięstwa na stronę aliantów?…

  Read More >>
 • Wyświ­et­lacz OLED

  Wyswietlacz_OLED

  W tym miesiącu w cza­sopiśmie "Elek­tron­ika Prak­ty­czna" opub­likowany został kole­jny pro­jekt, pow­stały w ramach…

  Read More >>
 • Kryp­tonim "Virushaus"

  Kryptonim Virushaus

  His­to­ria niemiec­kich badań ato­m­owych w cza­sie drugiej wojny świa­towej długo czekała na ujawnie­nie, dokumenty…

  Read More >>
 • Ter­mometr RGB LED

  Termometr_RGBled

  Kole­jny miesiąc i kole­jna pub­likacja w cza­sopiśmie "Elek­tron­ika Prak­ty­czna" pro­jektu, pow­stałego w ramach przedmiotu…

  Read More >>
 • Otto Hahn

  Hoffmann Hahn

  Czy Otto Hahn, wysyłając tekst zaw­ier­a­jący wyniki jego badań do wydawnictwa Springer, mógł domyślać się,…

  Read More >>
 • Ter­mometr 7SEG

  Termometr_7seg

  Na dobry początek nowego roku ukazała się właśnie na łamach cza­sopisma "Elek­tron­ika Prak­ty­czna" kolejna…

  Read More >>
 • J. Robert Oppenheimer

  Hoffmann Oppenheimer

  Jest to his­to­ria życia, pracy naukowej i dzi­ałal­ności poli­ty­cznej uczonego, czołowego fizyka teo­re­ty­cznego, uznanego…

  Read More >>
 • DirFinder

  dirfinder_front

  Dob­ie­gają końca prace nad pier­wszą wer­sją spec­jal­nego odbiornika syg­nałów dla radaru wtórnego dozorowa­nia (transponderów…

  Read More >>
 • CTA: zdalne testy napędu teleskopu

  CTA drive test

  Opro­gramowanie steru­jące teleskopem i kamerą zostało w ostat­nich dni­ach pomyśl­nie przetestowane. Pro­to­typ kon­struowanego przez…

  Read More >>
 • Błędy nauki

  bledy-nauki-okladka

  Wiek XX — rewolucyjny w dziedzinie nauki i tech­niki — przynosi co chwila odkrycia,…

  Read More >>
 • Oscy­loskop

  oscyloskop

  Miło nam poin­for­mować, że oto pier­wszy z pro­jek­tów zre­al­i­zowanych przez naszych stu­den­tów w ramach…

  Read More >>
 • ope­nAir v2

  openair_v2_top

  Zakończyliśmy prace nad wer­sją 2 odbiornika syg­nałów dla radaru wtórnego dozorowa­nia (transpon­derów lot­niczych). Projekt…

  Read More >>
 • Ato­m­owa bomba Hitlera

  atomowa-bomba-hitlera

  Czy Hitler pod koniec II wojny świa­towej dys­ponował bombą ato­m­ową? Jeżeli tak, dlaczego nie…

  Read More >>
 • maX­i­ma­tor

  maximator

  Otrzy­mal­iśmy spec­jalną ofertę dla naszych stu­den­tów: kor­po­racja BTC (m.in. sklep KAMAMI, wydawnictwo BTC, portal…

  Read More >>
 • ope­nAir IQ

  openair_iq_top

  Dobiegły końca pace nad cyfrowym trans­ceiverem dla radaru wtórnego dozorowa­nia (transpon­derów lot­niczych). Pro­jekt zawiera…

  Read More >>
 • Jak pow­stała bomba atomowa

  jak-powstala-bomba-atomowa-okladka

  "Jak pow­stała bomba ato­m­owa to epos godny Mil­tona. Ta his­to­ria nigdy nie została przedstawiona…

  Read More >>
 • ope­nAir v1

  openair_v1_top

  Uru­chomiony został pier­wszy z rodziny pro­jek­towanych układów, przez­nac­zonych do odbioru i nadawa­nia syg­nałów dla…

  Read More >>
 • Avionix

  avionix-logo

  Zespół złożony z kilku pra­cown­ików naszej kat­edry przedłożył zwycięską ofertę na real­iza­cję prac badawczo-rozwojowych…

  Read More >>