Hoffmann Hahn

Otto Hahn

Czy Otto Hahn, wysyłając tekst zaw­ier­a­jący wyniki jego badań do wydawnictwa Springer, mógł domyślać się, jakie następstwa dla ludzkości zrodzi odkrycie rozszczepi­enia jądra atomu? Czy było do przewidzenia, że uczony zostanie obar­c­zony winą za zrzuce­nie bomb ato­m­owych na Hiroshimę i Nagasaki…?

Autor — na tle życia niemieck­iego uczonego, lau­re­ata Nagrody Nobla, którego bada­nia doprowadz­iły do odkrycia i wyko­rzys­ta­nia energii ato­m­owej, skon­struowa­nia broni ato­m­owej — przed­stawia bur­zliwy rozwój nauk przy­rod­niczych w XX wieku i jego pow­iąza­nia z zaostrza­jącą się sytu­acją poli­ty­czną na świecie. Dzięki wprowadze­niu wielu mało znanych szczegółów z życia Ottona Hahna i innych sławnych naukow­ców, chemików i fizyków, żyją­cych w tym okre­sie, Czytel­nik staje się świad­kiem pasjonu­ją­cych wydarzeń. Na kan­wie tego uwy­puk­lone są prob­lemy moralne uczonego — odpowiedzial­ność za doko­nane dzieło.


Tytuł: Otto Hahn. Wina i odpowiedzial­ność — kon­flikty uczonego
Autor: Klaus Hoff­mann